Draft Translation of Dmitry Puchkov’s interview with Alexandra Elbakian

Draft Translation of Dmitry Puchkov’s interview with Alexandra Elbakian